Regulamin klubu


 

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin") określa zasady korzystania z usług WOLSKI GYM (dalej: „Klub”), prowadzonego przez Wolski Gym Sp. z o.o., 55-300 Środa Śląska, ul. Malczycka 7, KRS: 0001009310, NIP: 9131634520, REGON: 52399759200000 (zwana dalej: „Firmą”).

 

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z serwisu internetowego https://wod.guru/kup-karnet/wolskigym oraz WOLSKI GYM (dalej: „Klub”). Określa zasady korzystania z WOLSKI GYM, serwisu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów z Klientem na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego.

§1      DEFINICJE

1.1.   Sprzedawca – Wolski Gym Sp. z o.o., 55-300 Środa Śląska, ul. Malczycka 7, KRS: 0001009310, NIP: 9131634520, REGON: 52399759200000.

1.2.   Klient – osoba pełnoletnia/osoba niepełnoletnia oraz jej Opiekun, która zawarła umowę ze Sprzedawcą poprzez zakup karnetu, abonamentu, członkostwa lub wejścia jednorazowego.

1.3.   Opiekun – rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego Klienta lub przedstawiciel ustawowy Klienta pełnoletniego o ograniczonej zdolności do czynności prawnych.

1.4.   Umowa – umowa zawarta ze Sprzedawcą na korzystanie z usług Klubu, której integralną częścią są postanowienia niniejszego Regulaminu.

1.5.   Konsument - należy przyjąć, że jest to Klient w formie osoby fizycznej zawierająca ze Sprzedawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.6.   Przedsiębiorca o cechach konsumenta - należy przez to rozumieć osobę mającą wpis do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jednocześnie dokonuje transakcji firmowej, niezwiązanej z działalnością zawodową zamawiającego

1.7.   Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu

1.8.   Karta Członkowska - dokument imienny, legitymujący członkostwo w Klubie.

1.9.   Karnet – abonament uprawniający Klienta Klubu do korzystania z oferty placówki.

1.10. Oświadczenie/Karta rejestracyjna – dokument podpisywany przed pierwszym treningiem.

1.11. Serwis - serwis internetowy wraz ze sklepem prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://wod.guru/kup-karnet/wolskigym

1.12. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

1.13. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

1.14. Konto - konto Klienta w Serwisie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie.

1.15. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.

1.16. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktów oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu płatności.

1.17. Produkt - dostępna w Serwisie usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.

1.18. Logowanie – potwierdzenie tożsamości Klienta zarejestrowanego poprzez podanie adresu e-mail i hasła.

§2      Postanowienia ogólne

2.1.   Każda osoba, która przebywa na terenie Klubu musi posiadać ważny karnet. W przypadku nieposiadania karnetu jest zmuszona opuścić Klub w trybie natychmiastowym. Każdy karnet określa precyzyjnie czas oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie Klubu w wybranych terminach, na określonych w Regulaminie zasadach. Nie można przebywać w Klubie poza wyznaczonymi warunkami.

2.2.   Personel Klubu uprawniony jest do kontroli tożsamości osoby korzystającej z Klubu w celu weryfikacji uprawnień do korzystania z usług Klubu.

2.3.   Osoba korzystająca z usług Klubu zwana będzie daje: „Uczestnikiem

2.4.   Okres Rozliczeniowy – okres obejmujący kolejno 30 dni, przypadający w czasie obowiązywania umowy, w którym Klient posiada dostęp do określonych usług Klubu oraz za który jest on zobowiązany uiścić należną opłatę.

2.5.   Opłata promocyjna - obowiązuje wyłącznie, jeśli umowa zostanie zrealizowana w całości. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy opłata miesięczna liczona jest w kwocie standardowej (x zł za miesiąc.).

2.6.   Aby opłata była promocyjna, kartę należy podpiąć w systemie nie później niż do dnia wystawienia płatności za miesiąc bieżący. Po tym terminie opłata promocyjna obowiązywać będzie dopiero od kolejnej opłaty.

2.7.   W wypadku chęci odpięcia karty z systemu przez Klienta, podczas, gdy Klienta obowiązuje okres wypowiedzenia, karta zostanie odpięta dopiero po skończeniu okresu wypowiedzenia lub po pobraniu z góry z karty opłaty za cały obowiązujący okres.

2.8.   W przypadku umowy subskrypcji na 12 miesięcy możliwa jest cesja na inną osobę.

2.9.   Istnieje możliwość zawieszenia karnetu na 21 dni kalendarzowych w roku. Taka możliwość dotyczy umowy na czas określony i nieokreślony. Karnety można zawiesić jednorazowo na 7, 14 lub 21 dni. Niewykorzystane zawieszenia nie będą przechodziły na kolejny rok.

2.10. Członkostwo nie może być zawieszone z żadnego powodu w trakcie trwania pierwszego okresu rozliczeniowego oraz okresu wypowiedzenia umowy. Tym samym w przypadku zawieszenia okres rozliczeniowy przesuwa się o zawieszoną liczbę dni.

2.11. Osoba niepełnoletnia może zawrzeć umowę członkowską z Klubem wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

2.12. Klub ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowywania okresu wypowiedzenia, jeżeli Klient zalega z płatnościami za 2 okresy rozliczeniowe i pomimo wezwania do zapłaty nie uregulował należności.

2.13. Klub ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowywania okresu wypowiedzenia, jeżeli Klient rażąco narusza regulamin i stwarza niebezpieczeństwo dla innych Uczestników.

2.14. Klient ma prawo do dodatkowego zawieszeniu karnetu wyłącznie za okazaniem zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego brak możliwości korzystania z usług Klubu.

2.15. Warunkiem skorzystania z zawieszenia opisanego powyżej jest brak zaległości za którykolwiek okres rozliczeniowy.

§3      Ogólne zasady korzystania z klubu

3.1.   Z usług Klubu korzystać mogą:

a.            Osoby pełnoletnie,

b.            Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 15 lat, mogą korzystać z usług Klubu wyłącznie w obecności przedstawiciela ustawowego (pełnoletniego rodzica/opiekuna prawnego),

c.            Osoby, które ukończyły 15 lat, a nie ukończyły 18 lat, mogą korzystać z usług Klubu w obecności przedstawiciela ustawowego (pełnoletniego rodzica/opiekuna prawnego) lub po wyrażeniu przez przedstawiciela ustawowego (pełnoletniego rodzica/opiekuna prawnego) pisemnej zgody na samodzielne korzystanie z usług Klubu. W przypadku wątpliwości co do autentyczności oświadczenia o wyrażeniu zgody przez przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego/pełnoletniego rodzica) personel klubu, może zażądać złożenia tego oświadczenia w Klubie, w obecności przedstawiciela ustawowego (pełnoletniego rodzica/opiekuna prawnego) i personelu klubu.

3.2.   Otrzymanie karnetu jest równoznaczne z wykupieniem jednorazowego wejścia lub wybranego karnetu – zgodnie z obowiązującym cennikiem, podpisaniem akceptacji regulaminu przez Uczestnika, który otrzymał oświadczenie wraz z kartą zdrowia. Uczestnik, który korzysta z Klubu lub przystępuje do zajęć deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował jak również podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.

a.            Uczestnicy podpisują przy zakupie karnetu oświadczenie akceptacji regulaminu oraz kartę zdrowia, które potwierdzają stan faktyczny i stanowią odrębną deklarację.

b.            Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Klubu o zmianie danych osobowych.

c.            Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako świadoma zgoda na powyższe zapisy i uznane za obowiązujące obydwie strony.

d.            Regulamin ma również charakter oświadczenia obydwu stron i jest oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron.

3.3.   Personel Klubu ma prawo nie wpuścić Uczestnika do Klubu na zajęcia, których wcześniej nie opłacił:

a.            Personel Klubu ma prawo zdecydować o niewpuszczeniu na teren Klubu lub niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort pozostałych Uczestników.

b.            Personel Klubu może podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć czy przebywania Uczestnika na zajęciach.

3.4.   Klub informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania z doświadczenia trenera oraz sprzętu znajdującego się na siłowni. Zajęcia prowadzone w Klubie, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.

3.5.   Klub nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Uczestnik deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie karnetu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu lub umowę.

3.6.   Klient oświadcza, że odtwarzanie jakichkolwiek utworów muzycznych w Klubie nie wpływa na jego decyzję zakupową.

3.7.   Trener lub instruktor w WOLSKI GYM prowadzi zajęcia techniczne. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (trenera lub instruktora) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur. Jest również dla wielu pracowników (trenerów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.

3.8.   WOLSKI GYM zastrzega, iż przedmiotem usługi są rezerwacje terminów na dane zajęcia, polegające na tym, że uczestnik wykupuje karnet w formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca na grupie na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa na zajęciach na wybrany dzień i godzinę. Są to nietypowe zajęcia i posiadają określoną ciągłość, a co za tym idzie, WOLSKI GYM nie ma możliwości dopisania nowych osób do grup, które już wystartowały, tak więc rezerwacja miejsca jednej osoby nie może być wymieniona na inną osobę, ze względu na wymaganą ciągłość zajęć. Brak obecności powoduje omijanie kluczowych lekcji, które są dedykowane pod kolejne spotkania i podzielone tematycznie.

3.9.   Z tytułu świadczenia przez Klub usług, Klient zobowiązany jest uiszczać́ na rzecz WOLSKI GYM miesięczną̨ opłatę̨ za przynależność́ do Klubu stosownie do cennika dostępnego w recepcji Klubu lub dostępnego na stronie www.wolskigym/oferta.

3.10. Klient zobowiązany jest do ponoszenia całości kwoty za miesiąc, niezależnie od pojedynczych nieobecności na zajęciach, gdyż̇ opłata jest za przynależność́ do Klubu. Sytuacje jednorazowej nieobecności dłuższej niż̇ 2 tygodnie, zgłaszanej w momencie rozpoczęcia absencji upoważnia do odliczenia w kolejnym miesiącu 1/3 czesnego miesięcznego.

§4      Siłownia, zajęcia grupowe i treningi personalne

4.1.   W trakcie korzystania z siłowni lub zajęć grupowych Uczestnik zobowiązany jest stosować się do zaleceń i wskazówek personelu Klubu, a w szczególności do zaleceń instruktora lub trenera.

4.2.   Podczas ćwiczeń z wykorzystanie sprzętu znajdującego się w Klubie, Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z ręcznika umieszczonego na sprzęcie, z którego korzysta.

4.3.   Udział Uczestnika w zajęciach grupowych wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca na dane zajęcia grupowe. Rezerwację można dokonać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie, za pomocą zapisów on-line na stronie internetowej pod adresem www.wolskigym/grafik-zajęć lub z indywidulanego panelu systemu WodGuru.

4.4.   Wolski Gym zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych w przypadku, gdy liczba zapisanych na te zajęcia Uczestników jest mniejsza niż trzy osoby.

4.5.   Uczestnik może zapisać się tylko na jedne zajęcia grupowe w ciągu jednego dnia.

4.6.   Uczestnik może zapisać się na zajęcia grupowe najwcześniej na pięć dni przed planowanym ich rozpoczęciem.

4.7.   Uczestnik może odwołać rezerwację miejsca na zajęcia grupowe najpóźniej na osiem godzin przed ich rozpoczęciem. Odwołanie rezerwacji można dokonać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie, za pomocą zapisów on-line na stronie internetowej pod adresem www.wolskigym/grafik-zajęć lub z indywidulanego panelu systemu WodGuru.

4.8.   Blokowanie zapisów na zajęcia grupowe następuje na jedną godzinę przed ich rozpoczęciem.

4.9.   Zajęcia grupowe mają określony limit miejsc. W przypadku osiągniętego limitu zapisów na listę główną, uczestnik może zapisać się na listę rezerwową.

4.10. Przejście uczestnika z listy rezerwowej na listę główną dokonuje się automatycznie. System przenosi na wolne miejsce na liście głównej pierwszego uczestnika z listy rezerwowej.

4.11. Uczestnik otrzymuje wiadomość mail lub SMS, z informacją, że został przepisany z listy rezerwowej na listę główną. Wysłanie wiadomości mail lub SMS uznawane jest przez Wolski Gym jako poinformowanie Uczestnika o wpisaniu go na listę główną.

4.12. Opłatę̨ za trening personalny Uczestnik jest zobowiązany uiścić́ z góry, najpóźniej w chwili rozpoczęcia treningu, zgodnie z obowiązującym cennikiem lub po wykorzystanym pakiecie treningowym zgodnie z wcześniejszymi indywidualnymi ustaleniami.

4.13. Trening personalny może zostać́ odwołany bez żadnych konsekwencji przez Uczestnika z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

4.14. Trening odwołany przez Uczestnika z wyprzedzeniem, o którym mowa w punkcie 3.13 niniejszego Regulaminu będzie przeprowadzony w innym terminie dogodnym dla obu stron.

4.15. Trener zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia treningów w terminie wskazanym w punkcie 3.13 niniejszego Regulaminu.

4.16. Jeżeli Trener odwołuje trening, wówczas zobowiązuje się̨ do przeprowadzenia treningu w innym terminie, dogodnym dla obu stron.

4.17. Nie dopuszcza się możliwości cesji treningów personalnych na osoby trzecie.

4.18. Uczestnik i Trener zobowiązują się do punktualnego stawienia się na umówiony termin treningu.

4.19. W przypadku spóźnienia Uczestnika czas treningu będzie krótszy o czas spóźnienia. W przypadku spóźnienia Trenera, Trener ma obowiązek wykonać trening w pełnym wymiarze czasu określonym w zawartej umowie.

§5      Bezpieczeństwo

5.1.   WOLSKI GYM informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia klienta Klubu. Jednocześnie Uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Uczestnik taką, szczegółową deklarację składa, podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości akceptacji regulaminu.

5.2.   Teren Klubu jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Klubu znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Klubu jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy placówki i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.

5.3.   Klub informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i schować je do szafki zamykanej na kłódkę, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (schowania do szafki zamykanej na kłódkę), mimo zaleceń ze strony Klubu. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

5.4.   WOLSKI GYM informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca Klubu nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie placówki.

§6      OPŁATY

6.1    Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a)       Podpięcie karty płatniczej (subskrypcja).

b)       Płatności gotówkowe (gotówka, płatność kartą zbliżeniowo lub przy użyciu PINU).

c)       Przelew bankowy.

d)       Inne formy płatności elektronicznej.

 

6.2    W przypadku wyboru metody płatności subskrypcji, Klient uzyskuje nieprzerwany dostęp do wybranych przez siebie usług w czasie obowiązywania umowy, pod warunkiem dokonywania za nie okresowych płatności za Okres Rozliczeniowy, za który opłata ta jest należna.

6.3    W przypadku subskrypcji, opłaty okresowe należne Spółce od Klienta pobierane są cyklicznie oraz automatycznie, wraz z rozpoczęciem danego Okresu Rozliczeniowego. Klient zobowiązany jest dokonać́ polecenia obciążenia karty dla pokrycia comiesięcznych płatności poprzez system [NAZWA OPERATORA PŁATNOŚCI] oraz zgodnie z wewnętrznymi zasadami systemu.

6.4    Dokonanie płatności następuje poprzez obciążenie środka płatności, którym w tym celu posługuje się Klient, kwotą odpowiadającą należności za dany Okres Rozliczeniowy. Płatności pobierane są na podstawie podanych przez Klienta danych dotyczących środka płatności, z którego w tym celu korzysta. Płatności pobierane są do momentu wystąpienia którejkolwiek z niżej wymienionych sytuacji:

a.            upływ terminu, na który umowa została zawarta;

b.            Klient złoży oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zawartej na czas nieoznaczony, obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia;

c.            umowa ulegnie rozwiązaniu na skutek wypowiedzenia złożonego przez Spółkę.

6.5     W przypadku wyboru subskrypcji Klient składa zobowiązanie do zapewnienia środków na karcie płatniczej do wykonania automatycznej płatności. W przypadku braku takich środków na karcie po stronie Klient powstaje dług na rzecz Spółki. Jeżeli płatność nie może być zrealizowana ze względu na upływ terminu ważności karty płatniczej, brak środków lub z innych przyczyn, jest on zobowiązany niezwłocznie po wystąpieniu takiej sytuacji uregulować płatność poprzez wybór innej metody płatności.

6.6    Spółka ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieoznaczony, bez podania przyczyn, naprzód na koniec Okresu Rozliczeniowego przypadającego bezpośrednio po Okresie Rozliczeniowym, w którym złożył Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu. Oświadczenie Spółki o wypowiedzeniu umowy może być złożone poprzez wysłanie do Klienta maila.

 

§7 ZAKŁADANIE KONTA W SERWISIE

7.1    Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

a.       Adres e-mail,

b.       Imię,

c.        Nazwisko,

d.       Numer telefonu komórkowego,

e.       Data urodzenia,

f.        Płeć.

7.2    Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

7.3    Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionego w Formularzu rejestracji.

7.4    Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą założyć Konto w Serwisie, jeśli uzyskają zgodę Opiekuna.

7.5    Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: adres e-mail.

§8 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

8.1    Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę̨. W celu złożenia Zamówienia należy:

a.       wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Wybieram” (lub równoznaczny);

b.       zalogować się lub zarejestrować;

c.        kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny) oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail;

d.       wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§9 WYKONANIE UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

9.1    Zawarcie Umowy na odległość między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Serwisie.

9.2    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Sprzedawcą.

9.3    W przypadku wyboru przez Klienta:

a.       Płatności kartą (subskrypcja), przelew bankowy, inne formy płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w chwili zawarcia Umowy - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

§10 KONTAKT Z SERWISEM

10.1 Adres Sprzedawcy: ul. Malczycka 7, 55-300 Środa Śląska

10.2 Adres e-mail Sprzedawcy: wolskigym@gmail.com

10.3 Numer telefonu Sprzedawcy: [dane]

10.4 Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 07 2530 0008 2041 1075 3789 0001, NEST BANK

10.5 Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

10.6 Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach Pn- Pt: 6:00 – 22:00.

§11 Siła wyższa

11.1 Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.

11.2 W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.

11.3 W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Klientem.

11.4 W przypadku, gdy Klient z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.

11.5 Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Klientowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Klientem.

11.6 Klient będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej.

11.7 W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Klienta sposób.

11.8 Klient wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.

§12 Odstąpienie i reklamacja

12.1 Zamawiający, będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, wysyłając oświadczenie Wykonawcy.

12.2 Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się w chwili podpisania Umowy.

12.3 Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: wolskigym@gmail.com. Dane kontaktowe: nazwa, adres, e-mail Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

12.4 Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w ust. 3 adres. Wykonawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

12.5 Sprzedający ma obowiązek w terminie 14 dni rozpatrzyć reklamację klienta i poinformować go o tym drogą mailową, pocztą tradycyjną lub telefonicznie.

§13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

13.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

13.2 Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.            Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Usługodawcą.

b.            Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.

c.            Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

13.3 Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/4.

§14 Postanowienia końcowe

14.1 Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w zajęciach. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas zajęć, warsztatów czy eventów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo Klub usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z Klubem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.

14.2 Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Klubu bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Klubu, zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

14.3 W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: https://www.wolskigym.pl/polityka-prywatności

 

 


 

………………………………………

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy[1]/odbioru[2](*)………………………………………..……………….

 

……………………………………..

Podpis konsumenta(-ów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić

 [1] podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług


[2] podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru
                                                                                                                                       Data:…………….……………

OŚWIADCZENIE rodzica/opiekuna

Dane rodzica/opiekuna:            Imię i nazwisko............................... nr tel. ............................................. mail:…...........................

Dane dziecka:            Imię i nazwisko...............................  Data urodzenia  …............................

1.      Zgoda na udział w zajęciach

Oświadczam, że wyrażam zgodę na korzystanie mojej/go córki/syna z usług WOLSKI GYM. Biorę przy tym pełną odpowiedzialność podczas jej/jego pobytu w Klubie. Biorę pełną odpowiedzialność za kontuzję lub inne urazy powstałe podczas treningu NIE z winy instruktora lub w przypadku, gdy samowolnie wykonywał(a)by ćwiczenia bez odpowiedniego przygotowania czy ew. asekuracji. Dotyczy również przypadku wykorzystania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją lub wbrew zaleceniom instruktora. Oświadczam również, że jestem w stałym kontakcie z kierownictwem WOLSKI GYM i będę zgłaszał(a) wszelkie niepokojące sytuację lub w razie nieścisłości będę informował(a) Klub o wszelkich problemach. Oświadczam również, że nie będę rościł/a sobie praw do odszkodowania czy zadośćuczynienie w jakiejkolwiek sytuacji powstałej z wyżej wymienionej przyczyn, a w razie jakichkolwiek problemów komunikacyjnych jestem świadom(a), iż instruktor obecny na sali ma prawo do wyproszenia z zajęć mojego dziecka, bez możliwości ich kontynuacji, jeśli tylko zakłóca to pracę grupy i działa na szkodę prowadzonych zajęć. Oświadczam, iż zostawiłem/am pełne dane oraz telefon kontaktowy w recepcji WOLSKI GYM w celu kontaktu w nagłych przypadkach. Deklaruję, że każdorazowo odprowadzę dziecko na zajęcia i z powrotem i biorę za nie w tym czasie pełną odpowiedzialność. Jeżeli dziecko opuszcza placówkę znaczy, że robi to z mojego polecenia.

Czytelny podpis rodzica/opiekuna...................................................

2.    Kwestionariusz zdrowia (poprawne zakreślić)

·        Czy w ostatnim miesiącu dziecko skarżyło się na ból w klatce piersiowej w trakcie lub podczas wysiłku?                                                          (TAK / NIE)

·        Czy dziecko traci równowagę z powodu zawrotów głowy lub czy kiedykolwiek straciło przytomność?                                                              (TAK / NIE)

·        Czy ma problemy z kośćmi lub stawami, które mogą ulec pogorszeniu w związku z wysiłkiem fizycznym?                                                        (TAK / NIE)

·        Czy dziecko przyjmuje lekarstwa (np. tabletki) na ciśnienie lub serce?                                                                                                             (TAK / NIE)

·        Czy nieletnia jest w ciąży lub była w ciągu ostatnich trzech miesięcy?                                                                                    (TAK / NIE / NIE DOTYCZY)

·        Czy znasz jakiekolwiek powody, które mogą uniemożliwiać Twojemu dziecku rozpoczęcie wysiłku fizycznego?                                                (TAK / NIE)

*Jeśli odpowiedziałaś/eś na „TAK” na którekolwiek z pytań będziesz zobowiązana/y do rozmowy z lekarzem Twojego dziecka na temat potencjalnych przeciwwskazań.WOLSKI GYM, zgodnie z zapisami regulaminu przypomina o obowiązku poinformowania trenera o przeciwwskazaniach.

*Zrozumiałam/em i odpowiedziałam/em szczerze na wyżej wymienione pytania. Rozumiem, iż nie powinnam/powinienem pozwalać mojemu dziecku ćwiczyć, jeśli czuje się słabo lub nie na siłach i zobowiązuje się do poinformowania o tym instruktora.

3.       Informacje dotyczące zdrowia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka dotyczących stanu zdrowia, chorób, wagi i wzrostu oraz innych danych dotyczących tej sfery życia, które są niezbędne do realizacji usługi, którą świadczy Klub w ramach wybranego przeze mnie pakietu.                                                                                                                                                                                                                  (NIE / TAK)

4.       Znajomość regulaminu

Zaświadczam, że przeczytałam aktualny regulamin WOLSKI GYM, nie wnoszę do niego uwag i akceptuję jego treść, co potwierdzam podpisem poniżej.

5.       Decyzja zakupowa

Oświadczam, że odtwarzanie lub brak odtwarzania jakichkolwiek utworów w WOLSKI GYM nie wpływa na moją decyzję o zakupie karnetu czy skorzystania z usługi.

6.       Twoje dane są bezpieczne

Podpisując dokument zgadzam się, żeby moje dane były przetwarzane zgodnie z polityką prywatności (https://www.wolskigym.pl/polityka-prywatności ).

Zgadzam się na użycie moich danych w celu doręczenia informacji handlowej sprofilowanej specjalnie pode mnie – bez tego nie możemy poinformować Cię o Twoich zajęciach oraz rzeczach, które mogą być dla Ciebie interesujące lub nagradzać Cię za Twoją aktywność.                                                                                                                                                                                                 (NIE / TAK)

*spokojnie, nie wysyłamy SPAMU

*zależy nam, byś dostawał(a) tylko informacje, które Cię dotyczą

 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna ....................................................