Regulamin Voucherów

I. Informacje wstępne.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Voucherów na indywidualną lekcję chustonoszenia i Voucherów na warsztaty chustonoszenia zwanymi dalej Voucherami.

II. Definicje.

1. Voucher – bon wydany na okaziciela, sprzedawany w Wolski Gym, uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za usługi oraz produkty oferowane w Wolski Gym Sp. Z o.o. mieszczącym się w Środzie Śląskiej przy ulicy Malczyckiej 7.
2. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu Vouchera stacjonarnie w klubie Wolski Gym,
3. Posiadacz – osoba realizująca Voucher;
4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
5. Wolski Gym – klub fitness w którym oferowane są usługi, produkty oraz Vouchery. Klub mieści się przy ulicy Malczyckiej 7, w Środzie Śląskiej.

6. Usługa – trening personalny lub pakiet treningów odbywających się w Wolski Gym, mogące być przedmiotem transakcji przy użyciu Vouchera;

7. Produkt – suplementy diety, gadżety klubowe, odzież, akcesoria treningowe dostępne stacjonarnie w Klubie Wolski Gym.
8. Wydawca – oznacza Wolski Gym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą Środzie Śląskiej, przy ulicy Malczyckiej 7, NIP: 9131634520, REGON: 523997592, wpisaną do KRS pod nr: 0001009310 przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO;

e-mail: wolskigym@gmail.com

III. Warunki ogólne. 

1. Wydawca oferuje do nabycia w klubie Wolski Gym Vouchery na usługi lub produkty dostępne w ofercie klubu. Za każdy Voucher Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Vouchera.  
2. Wartość Voucherów na usługi opublikowane są na stronie internetowej https://www.wolskigym.pl/oferta

3. Wartość Voucherów na produkty nie może być niższa niż równowartość kwoty 100zł.
4. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
5. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Vouchera za usługi nabywane przez Posiadacza.
6. Voucher może być wykorzystany wyłącznie do opłacenia usług i produktów jakie oferuje klub Wolski Gym.
7. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
8. Okres ważności Vouchera wynosi 3 miesiące od dnia jego sprzedaży.Informacja o terminie ważności widnieje na dokumencie Vouchera. Niewykorzystanie Vouchera w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.

9. Voucher może być wykorzystany jedynie w całości. Jeżeli wartość zakupów jest niższa niż wartość Vouchera, to cała wartość Vouchera zostaje uznana za wykorzystaną. Jeżeli wartość zakupów jest wyższa niż wartość Vouchera, wartość Vouchera jest odejmowana od wartości zakupów i pozostała kwota pozostaje do opłacenia.
10. Wydanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów.

 

IV. Realizacja Vouchera

1. Posiadacz Vouchera ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:

a. Voucher stanowi formę zapłaty za usługi lub produkty, które oferuje klub Wolski Gym;
b. W przypadku zakupu usługi o wartości wyższej niż wartość Vouchera, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę;
c. Voucher posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Vouchera nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Vouchera, nie można nim dokonywać płatności;
d. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Vouchera przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;
e. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania usługi w zamian za Vouchery, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Voucher uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Vouchera zastępczego.

2. Sposób realizacji Vouchera:

a. Posiadacz Vouchera w celu jego realizacji zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobiście z wydawcą w celu umówienia terminu wykonania usługi lub zakupu produktów.

b. Vouchery przeznaczone do wykorzystania w salonach stacjonarnych Maurizio Benttoni należy przekazać obsłudze salonu przy realizacji zakupu przed zamknięciem transakcji.
c. Usługa indywidualnych treningów personalnych wykonywana jest w Wolski Gym w terminie ustalonym między Posiadaczem a Wydawcą.
d. Sprzedaż produktów wykonywana jest tylko w klubie Wolski Gym. Sprzedaży podlegają tylko produkty dostępne stacjonarnie w klubie Wolski Gym.

 

V. Postanowienia końcowe

1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Vouchera.
2. Zakup Vouchera przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w klubie Wolski Gym oraz na stronie www.wolskigym.pl 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.
6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu Centrum Noszenia oraz na stronie Sklepu internetowego i dotyczyć będą Bonów Podarunkowego zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.