Polityka Prywatności - Monitoring

 1. Administratorem danych jest WOLSKI GYM Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej, przy ul. Malczyckiej 7, NIP: 9131634520, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0001009310 (zwana dalej: „Firmą”).

 2. Administrator przetwarza następujące dane z monitoringu:

  1. czas pobytu na terenie placówki (godzina, dzień, rok),

  2. wizerunek osób przebywających na terenie placówki (w tym możliwość zarejestrowania cech charakterystycznych tj. tatuaż, ubiór fryzura, sposób poruszania się).

  3. zachowania osób zarejestrowane w trakcie pobytu w placówce,


Administrator zastrzega, że powyżej wymienione dane są zbierane mimowolnie poprzez znajdujący się na terenie monitoring. Celem monitoringu jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa osobą znajdującym się na terenie placówki. Dla pracowników zespół przetwarzanych danych wynika z przepisów kadrowych. Dane z monitoringu nie będą w żadnym razie profilowane i powiązywane z danymi klientów, w których posiadaniu jest administrator. Dostęp do danych mogą otrzymać organy ścigania wyłącznie na wniosek wynikający z przepisów prawa.

 1. Cele przetwarzania danych

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki (prewencja),

  2. Ochrona mienia klientów placówki,

  3. Jako materiał dowodowy dla organów ścigania, w przypadku złamania lub naruszenia prawa przez dowolną osobę przebywającą na terenie placówki

 2. Do danych osobowych dostęp posiada wyłącznie administrator. Członkowie zespołu Firmy mają ograniczony dostęp do poszczególnych kategorii danych poprzez ograniczenie uprawnień technicznych.

 1. Użytkownik korzysta z następujących praw:

  1. Prawo do cofnięcia zgody – cofnięcie zgody może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem Administrator świadczyć może jedynie za zgodą. Ponadto cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do momentu cofnięcia było niezgodne z prawem.

  2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych – jeśli Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec ich wykorzystywania. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny, a Administrator nie będzie mieć innej podstawy prawnej do przetwarzania danych – usunie dane będące przedmiotem sprzeciwu.

  3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – Administrator na żądanie usunie dane w przypadku wycofania zgody, wniesienia zasadnego sprzeciwu wobec wykorzystania w celach marketingowych lub statystycznych, przetwarzania niezgodnie z prawem lub gdy przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane. Administrator zastrzega, że może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do kopii zapasowych lub celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz relacji z organami państwowymi.

  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w przypadku kwestionowania prawidłowości danych oraz legalności lub niezbędności ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.

  5. Prawo dostępu do danych – Administrator zobowiązuje się do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych, jeśli ma ono miejsce. W takim przypadku Użytkownik ma możliwość uzyskania kopii danych i dostępu do nich oraz uzyskania informacji zawartych w niniejszej Polityce i innych żądanych.

  6. Prawo do sprostowania danych – Administrator na żądanie Użytkownika lub Klienta zobowiązuje się do sprostowania danych (dla danych nieprawidłowych) oraz ich uzupełnienia (dla danych niekompletnych).

  7. Prawo do przenoszenia danych – na żądanie użytkownika lub Klienta Administrator wyśle, w postaci pliku w formacie pdf lub innym ustalonym, dane osobowe do żądającego lub bezpośrednio do innego wskazanego przez niego Administratora.

  8. Ponadto Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator zapewnia realizację uprawnień poprzez napisanie maila na adres wolskigym@gmail.com określając czytelnie, w tytule, z jakiego prawa Użytkownik chce skorzystać. Administrator po otrzymaniu wiadomości w ciągu 30 dni zrealizuje żądanie.

 1. Przechowywanie danych

  1. Okres przechowywania danych, nie będzie dłuższy niż 30 dni.

  2. Dane osób przebywających na terenie placówki przechowywane będą do wniosku o ich usunięcie,

  3. W sytuacjach spornych lub zagrażających bezpieczeństwu administrator zastrzega sobie prawo przetrzymywania materiałów na czas niezbędny do rozstrzygnięcia sporu po wcześniejszej modyfikacji treści tak, by usunąć z niej wszelkie cechy danych osobowych. Administrator zobowiązuje się do niezwłoczne go usunięcia materiałów po zakończenia sporu lub po usunięciu ewentualnego zagrożenia.

Firma zobowiązuje się do niszczenia powstałych tymczasowo materiałów zawierających dane osobowe oraz dbałości o obieg danych i ich minimalizację zgodnie z procedurami zapisanymi w Rejestrze Czynności Przetwarzania.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.