FORMA NIE TYLKO NA LATO


92 DNI - 3 ETAPY

Rozpoczęcie 1 lipca 2023, czas trwania do 30 września 2023

 

„FORMA NIE TYLKO NA LATO" to pierwszy letnie wyzwanie, które przygotowaliśmy dla naszych klubowiczów. Często w okresie wakacyjnym opuszcza nas motywacja do treningów i wygrywają wymówki.

Dlatego przygotowaliśmy wyzwanie, w którym nagradzamy najbardziej ambitnych i aktywnych klubowiczów!

 

NA CZYM TO POLEGA?

·      „FORMA NIE TYLKO NA LATO” to 3 etapy, w których klubowicz zbiera pieczątki w określonym czasie.

·      W każdym etapie należy zebrać minimalna ilość pieczątek do nagrody gwarantowanej. Dodatkowe pieczątki klubowicz, może zebrać za dodatkowe zadania lub czynności.

·      Wyzwanie rozpoczyna się w dniu otrzymania pierwszej pieczątki i trwa określoną ilość dni.

·      Aby otrzymać pieczątkę należy po zakończonym treningu zgłosić się do recepcji klubu. Jeden trening = jedna pieczątka.

·      Do kolejnego wyzwania można przejść tylko wtedy, gdy poprzednie zostanie zakończone.

·      Dla trzech najbardziej aktywnych osób, które zbiorą największą ilość pieczątek, łącznie w trzech etapach przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody:

-1 miejsce – bon w wysokości 750zł do wydania na www.fasklep.pl, karnet Open 1 miesiąc, Torba treningowa Wolski Gym

-2 miejsce – bon w wysokości 500zł do wydania na www.fasklep.pl, karnet Open 1 miesiąc, Torba treningowa Wolski Gym

-3 miejsce – bon w wysokości 250zł do wydania na www.fasklep.pl, karnet Open 1 miesiąc, Torba treningowa Wolski Gym

 

NAGRODY GWARANTOWANE ZA UKOŃCZONE WYZWANIE:

ETAP #1 – 22 DNI – 14 PIECZĄTEK

Nagroda do zdobycia – Shaker Wolski Gym

 

ETAP #2 – 30 DNI – 18 PIECZĄTEK

Nagroda do zdobycia – Ręcznik Wolski Gym

 

ETAP #3 – 40 DNI – 24 PIECZĄTEK

Nagroda do zdobycia – Koszulka Wolski Gym

 

ZA CO MOGĘ DOSTAĆ DODATKOWE PIECZĄTKI?

Za zrobione zakupy w naszym sklepie stacjonarnym na kwotę min. 50zł – 1 pieczątka

Za 6 odbytych treningów w ciągu tygodnia – 1 pieczątka

 Za polecenie nas osobie, która nie jest naszym klientem i wykupi karnet – 1 pieczątka

 

 

MECHANIZM AKCJI:

1. Udział mogą wziąć klubowicze z ważnym karnetem oraz osoby korzystające zaproszeń jednorazowych. (w tym również zaproszenia z firm Vibracoustic, Fiuka Polska).

2. Do wyzwania można dołączyć w każdym momencie. Należy pamiętać, że zawsze zaczynamy od pierwszego etapu.

3. Jeden etap trwa określoną ilość dni. Zastrzegamy sobie możliwość przenoszenia niewykorzystanych pieczątek na kolejny etap.

4. Uczestnik wyzwania może otrzymać maksymalnie 1 pieczątkę dziennie za wykonane zadanie, 1 pieczątkę dziennie w ramach dodatkowych zadań. Pieczątki z zadań dodatkowych wystawiane są na osobnej karcie.

5. W przypadku zgubienia karty z pieczątkami, wyzwanie należy zacząć od nowa.REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "FORMA NIE TYLKO NA LATO"
w klubie Wolski GYM
w okresie od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r.

§1. Definicje

Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

1.     Organizator – Wolski Gym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą

w Środzie Śląskiej przy ul. Malczyckiej 7, 55-300 Środa Śląska wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS: 0001009310, NIP: 9131634520, REGON: 523997592.

2.     Klub – klub Wolski Gym otwarty w okresie obowiązywania Programu Lojalnościowego

3.     Klient – Członek Klubu, osoba korzystająca z kuponu lub wejścia jednorazowego uprawniających do korzystania z usług Klubu, osoba korzystająca z programów partnerskich. Klientem Klubu może być wyłącznie osoba, która ukończyła 15 lat, nie posiadająca przeciwwskazań́ lekarskich do wykonywania ćwiczeń

4.     Karnet – Karnet OPEN 1 miesiąc, Karnet OPEN 3 miesiące, Karnet Open 6 miesięcy, Karnet OPEN 12 miesięcy w rozumieniu Regulaminu klubu Wolski GYM

5.     Karta Lojalnościowa - wydana przez Organizatora, zgodna ze wzorem przez niego ustalonym, imienna karta do zbierania Pieczątek w ramach Programu Lojalnościowego, na warunkach określonych w Regulaminie;

6.     Wyzwanie – wskazany w niniejszym Regulaminie etap, w którym Klient zobowiązany jest zebrać w określonym przedziale czasu określoną dla danego Wyzwania liczbę Pieczątek uprawniającą do odbioru Nagrody przewidzianej w danym Wyzwaniu;

7.     Pieczątka – odcisk wzoru ustalonego przez Organizatora, potwierdzający odbycie Treningu;

8.     Trening - trening indywidualny, trening personalny albo grupowy wykonany przez Klienta w dowolnie wybranym przez niego Klubie otwartym w okresie obowiązywania Programu Lojalnościowego;

9.     Program Lojalnościowy albo Program – Program Lojalnościowy „FORMA NIE TYLKO NA LATO” w Klubie Wolski GYM w okresie od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r., którego zasady określa Regulamin;

10.  Nagroda – określona w Regulaminie Programu gwarantowana nagroda rzeczowa, do odbioru której Klient jest uprawniony po zaliczeniu danego Wyzwania;

11.  Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego „FORMA NIE TYLKO NA LATO”, określający warunki i zasady Programu Lojalnościowego

12.  Etap – ściśle określony czas mierzony w dniach, w którym uczestnicy programu zbierają pieczątki za wykonanie zadań.

§3. CEL PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Programu Lojalnościowego jest promowanie aktywnego stylu życia oraz klubu Wolski GYM.

§4. CZAS TRWANIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1.     Program Lojalnościowy rozpoczyna się dnia 1 lipca 2023 roku od godz. Klubu wg. podanych godzin pracy klubu.

2.     Program Lojalnościowy trwa przez 92 dni, tj. do dnia 30 września 2023 roku (tj. sobota) do godz. zamknięcia klubu, wg. podanych godzin pracy klubu.

 

§5. UCZESTNICY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1.     Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być każdy Klient, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.

2.     Organizator zastrzega, że w niniejszym Programie Lojalnościowym do wydania przewidziano 350 (słownie: czterysta) Kart Lojalnościowych, przeznaczonych do zbierania pieczątek na każdy etap. 200 (słownie: czterysta) Kart Lojalnościowych przeznaczonych do zbierania pieczątek z zadań dodatkowych, a wyczerpanie nakładu Książeczek Lojalnościowych uniemożliwia wzięcie udziału w Programie Lojalnościowym.

3.     W Programie Lojalnościowym nie mogą brać udziału małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo i powinowaci w tej samej linii lub stopniu osób zasiadających w zarządzie lub innych organach Organizatora oraz podmiotów powiązanych z którymkolwiek z nich osobowo lub kapitałowo, jak również ich pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi i współpracujące z Organizatorem lub podmiotami powiązanymi z nim osobowo lub kapitałowo, w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą lub organizowanym Programem Lojalnościowym.

§6. NAGRODY

1.     Nagrodami w poszczególnych Etapach Programu Lojalnościowego są:

a)     ETAP I: Shaker Wolski Gym

b)    ETAP II: Koszulka Wolski Gym

c)     ETAP III: Torba treningowa Wolski Gym

d)    Dla trzech najbardziej aktywnych osób, które zbiorą największą ilość pieczątek, łącznie w trzech etapach przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody:

-1 miejsce – bon w wysokości 750zł do wydania na www.fasklep.pl, karnet Open 1 miesiąc, Torba treningowa Wolski Gym

-2 miejsce – bon w wysokości 500zł do wydania na www.fasklep.pl, karnet Open 1 miesiąc,Torba treningowa Wolski Gym

-3 miejsce – bon w wysokości 250zł do wydania na www.fasklep.pl, karnet Open 1 miesiąc,Torba treningowa Wolski Gym

2.     Organizator informuje, że wartość poszczególnej Nagrody określonej w ust. 1 powyżej nie przekracza kwoty 200,00 zł i w związku z tym jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych.

3.     Sponsorem wszystkich Nagród jest Organizator oraz Firma Fitness Authority jako partner strategiczny klubu Wolski Gym.

4.     Organizator informuje, że nie ma możliwości wymiany żadnej z Nagród na inny produkt ani otrzymania jej ekwiwalentu w formie pieniężnej.

5.     Klient uprawniony do odbioru danej Nagrody nie może przenieść prawa do odebrania tej Nagrody na osobę trzecią.

§7. WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

1.     Program Lojalnościowy odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.     Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny.

3.     Aby wziąć udział w Programie Lojalnościowym Klient powinien:

a)  w czasie trwania Programu Lojalnościowego określonym w § 4 Regulaminu, odebrać od pracownika recepcji Wolski Gym w godzinach jego pracy w dowolnie wybranym przez Klienta otwartym w czasie Programu Klubie Kartę Lojalnościową po uprzednim podaniu swoich danych umożliwiających wypełnienie przez Pracownika Recepcji w Karcie Lojalnościowej następujących danych imię, nazwisko i nr karty programu partnerskiego akceptowanej przez Organizatora;

b)  w czasie danego Wyzwania określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu odbyć liczbę Treningów uprawniających do otrzymania liczby Pieczątek określonych w ust. 5 niniejszego Paragrafu (z zastrzeżeniem ust. 6 lit. a) niniejszego paragrafu);

c) po każdym odbytym Treningu, z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu (w dniu Treningu i bezpośrednio po nim), zgłosić się do Pracownika Recepcji Wolski GYM w godzinach jego pracy w Klubie, celem odebrania Pieczątki poprzez jej odbicie w Karcie Lojalnościowej (wraz z podaniem daty i złożeniem podpisu przez Pracownika Recepcji)

4.     Pracownicy Organizatora, w celu weryfikacji tożsamości Klienta mogą poprosić o okazanie dowodu tożsamości. Odmowa okazania dokumentu wiąże się z odmową wydania Karty Lojalnościowej albo z odmową odbicia Pieczątki w Karcie Lojalnościowej.

5.     Program składa się z trzech następujących po sobie Wyzwań:

6.     Wyzwanie I, w którym Klient, aby otrzymać Nagrodę przypisaną do Wyzwania I, jest zobowiązany uzyskać 14 Pieczątek w czasie 22 dni liczonych od dnia rozpoczęcia Wyzwania I, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu;

7.     Wyzwanie II, w którym Klient, aby otrzymać Nagrodę przypisaną do Wyzwania II, jest zobowiązany uzyskać 18 Pieczątek w czasie 30 dni liczonych od dnia rozpoczęcia Wyzwania II,

8.     Wyzwanie III, w którym Klient, aby otrzymać Nagrodę przypisaną do Wyzwania III, jest zobowiązany uzyskać 24 Pieczątek w czasie 40 dni liczonych od dnia rozpoczęcia Wyzwania III.
wypadku Klienta, który najpóźniej w chwili rozpoczęcia Wyzwania I w Programie

9.     Za pierwszy dzień trwania danego Etapu Programu Lojalnościowego uznaje się dzień, w którym Klient uzyskał pierwszą Pieczątkę w tym Etapie.

10.  Za dzień zakończenia danego Etapu uznaje się dzień, w którym Klient uzyskał ostatnią wymaganą w danym Etapie Pieczątkę w czasie określonym dla tego Wyzwania w ust. 5.

11.  Pieczątki z poszczególnych Etapów nie podlegają sumowaniu.

12.  Dzień rozpoczęcia i dzień zakończenia danego Etapu zostanie każdorazowo potwierdzony w Karcie Lojalnościowej przez pracownika Klubu. Możliwe jest jedynie jednokrotne rozpoczęcie danego Etapu, a zatem upływ czasu określonego dla tego Etapu a w ust. 5 niniejszego paragrafu bez uzyskania wymaganej liczby Pieczątek oznacza nieukończenie danego Etapu.

13.  Klient może rozpocząć kolejny Etap wyłącznie po zakończeniu poprzedniego, tj. zebraniu wymaganej w danym Etapie liczby Pieczątek w określonym czasie. Klient może rozpocząć udział w Programie Lojalnościowym wyłącznie od Etapu I.

14.  Za każdy Trening Klient biorący udział w Programie Lojalnościowym może otrzymać na Karcie Lojalnościowej jedną Pieczątkę, przy czym w każdym dniu trwania Programu Klient może otrzymać maksymalnie jedną Pieczątkę. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, że w wypadku wykanania zadania dodatkowego Klient otrzyma w tym dniu może otrzymać dodatkową Pieczątkę na osobnej Karcie Lojalnościowej.

15.  Celem uniknięcia wątpliwości Organizator wyjaśnia, iż w przypadku niestawienia się przez Klienta w dniu Treningu i bezpośrednio po nim po odbiór Pieczątki, jak również w przypadku nieposiadania przez Klienta w dniu Treningu Karty Lojalnościowej Klient nie będzie uprawniony do późniejszego uzupełnienia Karty Lojalnościowej o Pieczątkę za taki Trening. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim Klient traci prawo do uzyskania Pieczątki.

16.  W Programie Lojalnościowym można wziąć udział tylko raz i otrzymać tylko jedną Kartę Lojalnościową na wykonanie zadań głównych, z zastrzeżeniem ust. 16 niniejszego paragrafu.

17.  Karty Lojalnościowe na zadania dodatkowe nie są ograniczone konkretną ilością.

18.  W przypadku zagubienia, zniszczenia lub utraty Karty Lojalnościowej Klient jest uprawniony do otrzymania nowej pustej Karty Lojalnościowej, do wyczerpania zapasu tych Kart. W takim przypadku Klient nie jest uprawniony do uzupełniania nowej Karty Lojalnościowej o liczbę Pieczątek zebranych w zagubionej, zniszczonej lub utraconej Karcie Lojalnościowej. Klient rozpoczyna zbieranie Pieczątek od Etapu następującego po uprzednio zakończonym Wyzwaniu (a w ich braku od Wyzwania I), przy czym za dzień rozpoczęcia tego Wyzwania uważa się dzień odbycia pierwszego Treningu potwierdzonego Pieczątką w nowej Karcie. Karta zagubiona, zniszczona lub utracona nie może służyć do dalszego udziału w Programie Lojalnościowym.

19.  Od chwili odebrania Karty Lojalnościowej Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za skutki jej zagubienia, zniszczenia lub utraty, a w szczególności za skutek w postaci ujawnienia jego danych osobowych znajdujących się w tej Karcie bądź za wykluczenie z udziału w Programie.

20.  Pieczątki za wykonane Treningi mogą być zbierane tylko w Karcie Lojalnościowej. Pieczątki zebrane w więcej niż jednej Karcie Lojalnościowej nie sumują się. Nie dotyczy Kart lojalnościowych za zadania dodatkowe.

21.  Jedna Karta Lojalnościowa może służyć do zbierania Pieczątek w jednym etapie

22.  Karta Lojalnościowa jest imienna i nie może być używana przez innego Klienta. Wprzypadku stwierdzenia przez Organizatora, że w ramach tej samej Karty Lojalnościowej Pieczątki zbierane są przez większą liczbę Klientów, wszystkie uzyskane dotychczas Pieczątki zostaną unieważnione, a Klienci ci zostaną nieodwołalnie wykluczeni z Programu.

§8. ODBIÓR NAGRÓD

1.     Nagrody będą wydawane w klubie Wolski GYM  w godzinach pracy określonych przez właścicieli klubu.

2.     Nagrody będą wydawane wyłącznie w dniu zakończenia danego Etapu, z zastrzeżeniem, że w wypadku niedostępności Nagrody w danym dniu w danym Klubie, Nagroda może zostać wydana Klientowi w późniejszym terminie, o którym Organizator zawiadomi Klienta.

3.     Nagrody będą wydawane po weryfikacji przez Organizatora spełnienia przez Klienta warunków określonych Regulaminem, okazaniu przez Klienta pracownikowi recepcji Klubu Karty Lojalnościowej z wymaganymi Pieczątkami i po podpisaniu przez Klienta potwierdzenia odbioru Nagrody. Nagroda może zostać odebrana przez uprawnionego Klienta wyłącznie osobiście.

4.     Pracownicy Organizatora, w celu weryfikacji spełnienia przez Klienta warunków Programu i jego tożsamości, w chwili odbioru Nagrody mogą poprosić o okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Odmowa okazania dokumentu wiąże się z odmową wydania Nagrody.

5.     Klient uprawniony do odbioru nagrody gwarantowanej za zaliczenie danego etapu jest uprawniony do odbioru rodzaju Nagrody dostępnej w danym Klubie w chwili odbioru Nagrody, tj. uprawniony do odbioru wybranego przez siebie rodzaju nagrody, do wyczerpania jej zapasów.

6.     Jeżeli Klient odmawia przyjęcia Nagrody albo nie odbierze jej w terminie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, Nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§9. DANE OSOBOWE

1.     Administratorem danych osobowych Klienta jest Wolski Gym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą w Środzie Śląskiej przy ul. Malczyckiej 7, 55-300 Środa Śląska wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS: 0001009310, NIP: 9131634520, REGON: 523997592.7

2.    Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Programu Lojalnościowego (dalej jako: „Program”), ewidencjonowania uczestników Programu, wydawania nagród i ewidencjonowania tego faktu oraz dokonania niezbędnych rozliczeń podatkowych. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

3.    Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi marketingowe, operacyjne oraz IT. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.

4.    Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania Programu oraz po jego zakończeniu, w celu wypełniania obowiązków prawnych i podatkowych ciążących na Administratorze, przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

5.    Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

6.    Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w Programie. 

 

§10. REKLAMACJE

1.     Wszelkie reklamacje dotyczące Programu Lojalnościowego, w tym co do niniejszego Regulaminu, należy składać w formie pisemnej doręczonej poprzez pozostawienie pisma na recepcji w placówce Kubu, lub poczty na adres siedziby Organizatora albo drogą mailową na adres mailowy: wolskigym@gmai.com , z dopiskiem "FORMA NIE TYLKO NA LATO".

2.     Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację takiej jak: imię, nazwisko, adres e-mail (w przypadku zamiaru otrzymania odpowiedzi w formie e-mail) lub adres do korespondencji (w przypadku zamiaru otrzymania odpowiedzi w formie pisemnej), opis reklamacji oraz żądanie.

3.     Organizator udzieli odpowiedzi na złożone reklamacje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.


§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Niniejszy Regulamin jest dostępny w klubie Wolski Gym.

2.     Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Klient.

3.     Przed przystąpieniem do udziału w Programie Lojalnościowym Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

4.     Organizator zastrzega możliwość dokonywania zmian niniejszego Regulaminu w dopuszczalnym przez prawo zakresie, w tym zmian na korzyść Klientów, w szczególności poprzez wprowadzenie na stałe lub w zakresie czasowym lub wyłącznie w odniesieniu do niektórych Klubów, odmiennych aniżeli określone w Regulaminie zasad i warunków otrzymania Pieczątek.

5.     W razie zmiany Regulaminu Klient ma prawo rezygnacji z dalszego udziału w Programie Lojalnościowym w każdym czasie.

6.     Organizator nie pokrywa kosztów i wydatków poniesionych przez Klientów w związku z udziałem w Programie Lojalnościowym.